ประกาศจากสำนักงานศาสนกิจ

ประกาศ

              ขอให้นักศึกษาลงทะเบียน W1-W5  (สามารถลงทะเบียนได้เทอมละไม่เกิน 2W) ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน - 16 ธันวาคม 2565 (เท่านั้น) 
ผ่านเว็บไซด์  Ole.payap.ac.th  โดยมีรูปแบบการอบรมดังนี้


- W1  อบรมในรูปแบบ onsite (เปิดอบรม 1 รอบเท่านั้น / ไม่เกิน 150 คน) ที่ห้องประชุม ร.ต.ท. แก้ว  เนตตโยธิน  ชั้น 1  ตึกศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร  ในวันพุธที่ 11  มกราคม  2566 
เวลา 13.00 - 16.00 น.

- W2-W5  อบรมในรูปแบบออนไลน์  โดยเอารหัสผ่านจากการลงทะเบียนไปกรอกใน Ms teams แล้วเข้าอบรมโดยดูคลิปวิดีโอการสอน  และทำใบงานส่งภายในวันที่ 28  กุมภาพันธ์  2566  เท่านั้น  (นำมาส่งที่ศาสนกิจ)   

- W6  จะไม่มีการอบรม  แต่จะเป็นการสะสมชั่วโมงที่นักศึกษาไปทำกิจกรรมจิตอาสา  ไม่น้อยกว่า 20  ชั่วโมง  เช่น  กิจกรรมจิตอาสาที่คณะจัดขึ้น  หรือ  กิจกรรมที่นักศึกษาไปทำเอง  เมื่อนักศึกษาทำแล้วสามารถดาวน์โหลดใบงานกิจกรรม W6  ได้ที่หน้าเว็บไซด์  Ole.payap.ac.th  แล้วเขียนวิเคราะห์จากคำถามในใบงาน  และแนบรูปภาพกิจกรรมมาด้วย

 

Download Form
Ethical Development Workshops for Students Announcement 2021
W6 worksheet

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

--

วิธีการ Login เข้าระบบ Ole.payap.ac.th
Username : รหัสนักศึกษา

Password : ใส่วันเดือนปีเกิด  เช่น  เกิดวันที่ 5  เดือนกรกฎาคม  พ.ศ. 2533  Password ที่ต้องใส่คือ....05072533  (โดยวันเดือนปีเกิดที่ใส่ต้องให้ตรงกับข้อมูลในระบบ E-registrar

Download เอกสาร

เอกสารแนะนำกิจกรรม Life Excellence สำหรับภาคการศึกษาที่ 1/2564

คู่มือการใช้งานระบบ OLE

ใบงานกิจกรรม W6